Grunnleggende konstruksjon og drift av en DC-generator.

DC Generator.

Konstruksjon av en DC-maskin:

Ovenstaende figur viser konstruksjonsdetaljer av en enkel 4-polet DC-maskin. En DC-maskin bestar av to grunnleggende deler; stator og rotor. Grunnkonstruksjonsdeler av en DC-maskin er beskrevet nedenfor.

Ake: Den ytre rammen til en DC-maskin kalles som ak. Den bestar av stopejern eller stal. Det gir ikke bare mekanisk styrke til hele aggregatet, men b rer ogsa den magnetiske fluxen som produseres av feltviklingen. Poler og polsko: Polene knytter seg til aket ved hjelp av bolter eller sveising. De b rer feltvikling og polsko er festet til dem. Pole sko tjener to formal; (i) de stotter feltspoler og (ii) spredes flussen i luftgapet jevnt. Feltvikling: De er vanligvis laget av kobber. Feltspoler er tidligere sar og plassert pa hver stolpe og er forbundet i serie. De er saret pa en slik mate at de danner alternative nord- og sorpoler nar de er energierte.

Arbeidsprinsipp for en DC-generator:

I henhold til Flemings hoyre regel endres retningen av indusert strom nar lederens bevegelsesretning endres. La oss betrakte en armatur som roterer med urviseren, og en leder til venstre beveger seg oppover. Nar armaturen fullforer en halv rotasjon, vil bevegelsesretningen til den aktuelle lederen bli reversert til nedadgaende. Derfor vil strommenes retning i hver armaturleder v re vekslende. Hvis du ser pa figuren ovenfor, vil du vite hvordan retningen av den induserte strommen veksler i en armaturleder. Men med en splittringskommutator blir tilkoblinger av armaturledere ogsa reversert nar gjeldende reversering oppstar. Og derfor far vi enveisstrom pa terminaler.

Typer av DC-generator:

(i) Separat begeistret: I denne typen blir feltspoler aktivert fra en uavhengig ekstern DC-kilde.

(ii) Selfexcited: I denne typen blir feltspoler aktivert fra strommen produsert av generatoren selv. Innledende emf-generasjon skyldes gjenv rende magnetisme i feltpoler. Den genererte emf forarsaker at en del av strommen strommer i feltspolene, og dermed styrker feltfluxen og derved oker emfgenerering. Self-excited DC generatorer kan videre deles inn i tre typer –

(a) Serie sar – feltvikling i serie med armaturvikling.

(b) Shunt sar – feltvikling parallelt med armaturvikling.

(c) Sammensatt sar – kombinasjon av serie og shunt vikling.